Valg

Stem for klimaet!

I morgen 9/9 er det stortingsvalg. I løpet av de 4 neste årene må grunnleggende veivalg for utviklinga av klima tas. Skal vi nå 2°C-målet, og forhåpentligvis unngå katastrofal global temperaturøkning må utslippene global totalt sett nå toppen i 2015 i følge FN. (ref. CICERO) Det er bare 2 år til!

Klima- og miljøendringer driver mennesker på flukt, sprer sykdommer og skaper sult. Klimautfordringa er et stort urettferdighetsproblem fordi rike land har størstedelen av ansvaret for klimautslippene, mens det er verdens fattige som rammes hardest.

I løpet av valgkampen har Changemaker delt ut over 100 klimafaddere til politikere fra alle partier. Et klart flertall på stortinget vil derfor ha en klimafadder som sitter og følger med på politikerfadderbarnet sitt når store klimaspørsmål vil komme opp neste stortingsperiode.

Men det er i morgen det aller viktigste valget tas: Hvem vil du at skal ta de store klimavalgene for deg de neste 4 årene? Changemaker og folk på gata i Trondheim har én stor oppfordring til nettopp deg: Stem for klimaet!

Høyre: Blir kampen mot vår grenseløse våpenhandel enklere eller hardere under dere?

Ingjerd Schau (H) spurte utenriksminister Espen Barth Eide (AP) om hvorfor Norge hadde stanset eksporten til Egypt. Dette øker usikkerheten rundt hva en eventuell ny regjering med Høyre i spissen vil gjøre med norsk våpeneksport.

På borgerlig side har Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet uttrykt misnøye med at Norge eksporterer våpen til ikke-demokratiske regimer. Høyre har vært mer usikker. Deres holdning ble ikke mindre usikker etter at Ingjerd Schau på fredag stilte utenriksministeren dette spørsmålet:

«Kan statsråden redegjøre for hjemmelen/bakgrunnen for hvorfor norske bedrifter som ikke produserer våpen eller ammunisjon ikke får forlenget eksportlisensen til Egypt, og om det er riktig at Norge er det eneste land i verden som har innført handelsrestriksjoner på denne typen materiell.»

(Se svaret her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2013/eksportlisens-til-egypt.html?id=735196 )

Syv kriterier

I 2012 vedtok stortinget en presisering av hva kriteriene for å motta norsk militært materiell skulle være. Det er særlig syv punkter som peker seg ut:

  • Holdning til internasjonale MR-instrumenter, respekt for humanitærrett
  • Respekt for sivile og politiske rettigheter
  • Rapporter fra kompetente organer om alvorlige brudd på MR, herunder bruk av tortur eller annen inhuman og krenkende behandling eller avstraffelse i mottakerstaten; eller vilkårlig frihetsberøvelse
  • Risiko for at det militære utstyret kan brukes til brudd på grunnleggende MR, herunder kunnskap om slikt militært utstyr levert tidligere er brukt for å slå ned på fredelige demonstrasjoner e.l. på en uakseptabel måte
  • Risiko for uønsket avledning fra oppgitt sluttbruker, herunder om det militære utstyret eller den militære teknologien er ment for nasjonale sikkerhetsformål
  • Forhold knyttet til ytringsfrihet, herunder pressefrihet eller forsamlingsfrihet
  • Myndighetsovervåking, herunder sensur og vilkår for innbyggernes bruk av sosiale medier/internett

Oppfyller Egypt i dag i det hele tatt noen av disse punktene? Det er overraskende at Ingjerd Shcau virkelig trengte noen videre utdypning rundt hvorfor eksporten til Egypt stanset.

Flere i det gode selskap – men mindre til hver.

At norske våpen ikke skal havne i autoritære lederes hender, er en kamp som enda ikke er vunnet. Det har vært en svært broket utvikling under den rødgrønne regjeringen. På en side så det blitt åpnet opp for eksport til flere slike regimer, eksempelvis De Forente Arabiske Emiratene og Qatar. Flere land på norsk eksportliste bryter ett eller flere av disse punktene, som for eksempel Saudi-Arabia og Tyrkia. Det har vært mange skuffelser under rødgrønn forvaltning av våpenindustrien.

På den andre siden, så har den absolutte og relative andelen av eksport til ikke-demokratiske regimer sunket de siste 4 årene, som illustrert i figuren.

Image

Figur: Relativ og aboslutt eksport til ikke-demokratiske regimer

Trenden ser derfor ut til å gå i riktig retning. Men her må det tas et forbehold. Dette er eksporten vi kjenner direkte fra Norge. To grunner gjør dette til et ukorrekt bilde:

  1. Vi har ingen sluttbrukererklæring på plass. Ethvert av disse landene kan derfor selge våpenet videre uten at vi vet hvor. Slik havnet for eksempel norske våpen i krigen på Gaza i 2008.
  2. Vi har ingen oversikt over norsk våpeneksport fra fabrikker vi eier utenfor Norges grenser.

Et svar med riktige ord, og kanskje håp for handling.

I sitt svar tar Espen Barth Eide til ordet for å stoppe eksporten til Egypt. Det er positivt. Når det kommer til handlingene, så er det flere andre statsledere som også burde miste sin lisens. Det setter spørsmålstegn ved troverdigheten når han sier: «Skal man stå opp for demokrati og menneskerettigheter, må vi erkjenne at det av og til kan oppstå enkelte konflikter med norske næringsinteresser.»

Videre i svaret oppfordrer han stortinget til å raskt ratifisere Arms Trade Treaty, slik at Norge kan blir en pådriver for at verdens våpeneksportører ikke får selge til menneskerettighetsforbrytere. Det gir et håp om en ny fart for å gjøre Norge til en ansvarlig våpeneksportør.

Men nå er det valg. En ny vind. Kanskje en ny regjering.

Erna Solberg: Vil du stoppe norsk våpeneksport til ikke-demokratiske regimer en gang for alle?

Farlig klimapolitikk

Klimaheksene» FrP, Ap og Høyre har ikke sagt nei til å åpne opp for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. -Spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen handler først og fremst om verdens fattige, ikke om oljesøl og fisk,  sier leder i Changemkaer, Ida Thomassen.
I morgen er det bare 100 dager igjen til klimatoppmøtet i København. Den vil bli svært avgjørende for jordas fremtid. For å unngå at den globale oppvarmingen løper løpsk, må de globale klimagassutslippene kuttes drastisk. Norge, som har eksportert olje i flere tiår, har et ekstra stort ansvar for å kutte klimagassutslipp. Åpning for oljeboring i Lofoten og Vesterålen vil være ødeleggende klimaet og Norges troverdighet i klimaforhandlingene.

Politikerheksene leker med jordas fremtid.

Politikerheksene leker med jordas fremtid.

Heksegryte i Spikersuppa
Arbeiderpariet har valgt å ikke ta standpunkt til oljeboring i Lofoten og Vesterålen før 2010 . Høyre og Fremskrittspartiet er positive til å åpne opp for oljeboring i det svært sårbare området. Changemaker mener at klima er den viktigste valgsaken og arrangerte derfor aksjon i Spikersuppa.

-Årets stortingsvalg er nødt til å bli et valg om verdens klima, for fremtiden avgjøres i København i desember. Å stemme på partier som er positive eller avventende til oljeboring i Lofoten og Vesterålen kan få katastrofale konsekvenser.

Valg 09. I utenrikspolitikken mer enn bare trivielle forskjeller.

BushCheney2

Det er en pågående debatt i USA som stadig tiltar i styrke. Det handler om et oppgjør med 8 år under Bush/Cheney i administrasjon i det Hvite Hus. Nye detaljer dukker til stadighet opp til overflaten og kaster lange skygger over det politiske landskapet i USA. Sakte men sikkert avdekkes et politisk system som står ansvarlig for korrupsjon, feilinformering av offentligheten, og betydelig misbruk av makt. Behovet for et oppgjør med fortiden er stort, og sammenlikninger med Nurnberg-prosessen sees oftere i amerikanske medier. Det er et økende politisk press for at man må ha et rettslig oppgjør med hva som har foregått i Irak og Afghanistan de siste 8 årene.

(mer…)