Arbeiderpartiet

Høyre: Blir kampen mot vår grenseløse våpenhandel enklere eller hardere under dere?

Ingjerd Schau (H) spurte utenriksminister Espen Barth Eide (AP) om hvorfor Norge hadde stanset eksporten til Egypt. Dette øker usikkerheten rundt hva en eventuell ny regjering med Høyre i spissen vil gjøre med norsk våpeneksport.

På borgerlig side har Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet uttrykt misnøye med at Norge eksporterer våpen til ikke-demokratiske regimer. Høyre har vært mer usikker. Deres holdning ble ikke mindre usikker etter at Ingjerd Schau på fredag stilte utenriksministeren dette spørsmålet:

«Kan statsråden redegjøre for hjemmelen/bakgrunnen for hvorfor norske bedrifter som ikke produserer våpen eller ammunisjon ikke får forlenget eksportlisensen til Egypt, og om det er riktig at Norge er det eneste land i verden som har innført handelsrestriksjoner på denne typen materiell.»

(Se svaret her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2013/eksportlisens-til-egypt.html?id=735196 )

Syv kriterier

I 2012 vedtok stortinget en presisering av hva kriteriene for å motta norsk militært materiell skulle være. Det er særlig syv punkter som peker seg ut:

  • Holdning til internasjonale MR-instrumenter, respekt for humanitærrett
  • Respekt for sivile og politiske rettigheter
  • Rapporter fra kompetente organer om alvorlige brudd på MR, herunder bruk av tortur eller annen inhuman og krenkende behandling eller avstraffelse i mottakerstaten; eller vilkårlig frihetsberøvelse
  • Risiko for at det militære utstyret kan brukes til brudd på grunnleggende MR, herunder kunnskap om slikt militært utstyr levert tidligere er brukt for å slå ned på fredelige demonstrasjoner e.l. på en uakseptabel måte
  • Risiko for uønsket avledning fra oppgitt sluttbruker, herunder om det militære utstyret eller den militære teknologien er ment for nasjonale sikkerhetsformål
  • Forhold knyttet til ytringsfrihet, herunder pressefrihet eller forsamlingsfrihet
  • Myndighetsovervåking, herunder sensur og vilkår for innbyggernes bruk av sosiale medier/internett

Oppfyller Egypt i dag i det hele tatt noen av disse punktene? Det er overraskende at Ingjerd Shcau virkelig trengte noen videre utdypning rundt hvorfor eksporten til Egypt stanset.

Flere i det gode selskap – men mindre til hver.

At norske våpen ikke skal havne i autoritære lederes hender, er en kamp som enda ikke er vunnet. Det har vært en svært broket utvikling under den rødgrønne regjeringen. På en side så det blitt åpnet opp for eksport til flere slike regimer, eksempelvis De Forente Arabiske Emiratene og Qatar. Flere land på norsk eksportliste bryter ett eller flere av disse punktene, som for eksempel Saudi-Arabia og Tyrkia. Det har vært mange skuffelser under rødgrønn forvaltning av våpenindustrien.

På den andre siden, så har den absolutte og relative andelen av eksport til ikke-demokratiske regimer sunket de siste 4 årene, som illustrert i figuren.

Image

Figur: Relativ og aboslutt eksport til ikke-demokratiske regimer

Trenden ser derfor ut til å gå i riktig retning. Men her må det tas et forbehold. Dette er eksporten vi kjenner direkte fra Norge. To grunner gjør dette til et ukorrekt bilde:

  1. Vi har ingen sluttbrukererklæring på plass. Ethvert av disse landene kan derfor selge våpenet videre uten at vi vet hvor. Slik havnet for eksempel norske våpen i krigen på Gaza i 2008.
  2. Vi har ingen oversikt over norsk våpeneksport fra fabrikker vi eier utenfor Norges grenser.

Et svar med riktige ord, og kanskje håp for handling.

I sitt svar tar Espen Barth Eide til ordet for å stoppe eksporten til Egypt. Det er positivt. Når det kommer til handlingene, så er det flere andre statsledere som også burde miste sin lisens. Det setter spørsmålstegn ved troverdigheten når han sier: «Skal man stå opp for demokrati og menneskerettigheter, må vi erkjenne at det av og til kan oppstå enkelte konflikter med norske næringsinteresser.»

Videre i svaret oppfordrer han stortinget til å raskt ratifisere Arms Trade Treaty, slik at Norge kan blir en pådriver for at verdens våpeneksportører ikke får selge til menneskerettighetsforbrytere. Det gir et håp om en ny fart for å gjøre Norge til en ansvarlig våpeneksportør.

Men nå er det valg. En ny vind. Kanskje en ny regjering.

Erna Solberg: Vil du stoppe norsk våpeneksport til ikke-demokratiske regimer en gang for alle?

Stortingsvalg 2009: Hvilket parti er mest rettferdig?

Changemaker har valgt ut fem aktuelle og urettferdige saker og gått gjennom partiprogrammene foran høstens stortingsvalg. Hvilket parti er mest rettferdig?

Våpeneksport

Kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

sv-logo sp-logo_kopi v krf

Vil ikke kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

ap

Tar ikke standpunkt:

h frp

Hva mener Changemaker?

(mer…)

Våpeneksport: statssekretær Walaas tatt på senga

NRK

I dag kom den årlige eksportkontrollmeldingen fra regjeringen. Eksportkontrollmeldingen er en stortingsmelding som rapporterer om den norske våpeneksporten det foregående år. Meldingen som kom i dag tar altså blant annet for seg hvilke land Norge har eksportert våpen til og hvor mye vi har tjent på våpensalget. Les meldingen her: http://www.regjeringen.no/pages/2199045/PDFS/STM200820090042000DDDPDFS.pdf

Meldingen er dyster på mange måter, blant annet er det lite nytt om merking og sporing, som er en forutsetning for å skaffe kontroll over hvor norske våpen ender opp. Les mer om dette her: http://changemaker.no/article/articleview/7960/1/32/

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Elisabeth Walaas (Ap), la frem meldingen i et åpent møte i dag. Dagsrevyen var til stede under lanseringen, og resultatet av dette fikk kveldens nyhetstørste se i kveldens sending. Det er ingen tvil om at regjeringen har store forklaringsproblemer når det kommer til kontroll på norsk våpeneksport. Norge krever ikke sluttbrukererklæring av Nato-allierte, en garanti som kunne forsikret oss om at de vi selger våpen til ikke selger dem videre til land som Norge ikke tillater som mottakere av norske våpen. Ettersom Nato-allierte ikke trenger å skrive under på en slik erklæring betyr det at de står fritt til å eksportere norske våpen videre til land som Sri Lanka, Kongo, Saudi Arabia og Israel uten at Norge legger seg opp i dette. Vi vet at land som Norge eksporterer våpen til selger våpen til disse landene, som det etter norsk lov er forbudt å selge til. Det er god grunn til å tro at dette skjer.

«Vårt forhold til de Nato-allierte må bygge på tillit,» sier statssekretæren. Det er et underlig argument når USA krever sluttbrukererklæring av alle land de eksporterer våpen til, også Nato-allierte, fordi de er livredde for at amerikanske våpen skal havne i hendene på terrorister. Og kan vi egentlig ha tillit til de allierte?

Det er altså ikke rart at regjeringen har forklaringsproblemer. Den mangler jo kontroll! Dette er naturligvis problematisk for et land som ønsker å smykke seg med tittelen «fredsnasjon». Men er det nødvendigvis en god strategi å benekte fakta?

(mer…)

Si JA til et oljefritt Lofoten og Vesterålen

aksjon-olje

I dag kl 13 (i skrivende stund) åpner Arbeiderpartiets (Ap) landsmøte 09.  Her skjer det utrolig mange viktige ting. Ap er Norges største politiske parti, og har statsministeren i regjeringen. I løpet av landsmøtet skal Ap blant annet politikken de skal gå til valg på til høsten. Vinner de rødgrønne valget er Ap mest sannsynlig det største partiet i regjeringen også i neste stortingsperiode.

Arbeiderpartiet har ikke villet ta stilling til spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette er feigt! Derfor aksjonerte Changemaker i dag sammen med blant annet Natur og Ungdom og Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten og Vesterålen utenfor Folkets Hus hvor landsmøtet finner sted. Landsstyret tok en pause i diskusjonene og ble med på aksjonen. Om lag 150 mennesker var samlet med gummistøvler og sydvester med slagordet: «Si ja til oljefritt Lofoten og Vesterålen!» Tørrfisk fra Lofoten ble delt ut til landsmøtedeltagerne, og aksjonssanger ble sunget.

Arbeiderpartiet må ta stilling til dette spørsmålet nå, og ikke utsette dette til neste periode. Norges befolkning har rett på å vite hva Norges største parti mener om denne utrolig viktige saken når vi skal bestemme oss for hva vi skal stemme til høsten!

Hvorfor er dette så viktig? Jo, for verden står i dag overfor to akutte og svært alvorlige utfordringer: klima og fattigdom. De menneskene som rammes hardest, og som vil bli rammet hardest i fremtiden, av klimaendringene er fattige mennesker. Vi trenger derfor en ny global klimaavtale etter at Kyotoavtalen avsluttes i 2012. En rettferdig klimaavtale må ta hensyn til både klima og fattigdom. Det må sikres tilstrekkelige kutt i klimagassutslipp samtidig som fattige mennesker må sikres rom til utvikling. Økt energiforbruk er avgjørende for å skape dette rommet. De rike landene, som har tjent seg søkkrike på bl a klimagassutslipp, må derfor ansvarliggjøres. Dette innebærer at Norge må kutte 180 % av sine utslipp ute og hjemme innen 2025, i tillegg til å finansiere klimatilpasning for fattige land. For at et slikt regnskap skal gå opp må Norge foreta betydelig større utslippskutt nasjonalt enn det Klimaforliket legger opp til.

Norges største utslippssektor,  olje- og gassproduksjonen, gjør Norge til en klimaversting.  Det finnes olje- gass- og kullreserber i verden tilsvarende om lag 150 årlige globale utslipp av klimagasser. Å utvinne disse har verden rett og slett ikke råd til. 2,3% av verdens samlede utslipp kommer fra norsk olje og gass, og utslipp fra olje- og gassproduksjonen utgjør en fjerdedel av Norges samlede utslipp.

Vi kan rett og slett ikke åpne opp for oljeproduksjon på nye felt. Dette må Arbeiderpartiet innse. Norge vil miste all troverdighet i internasjonale klimaforhandlinger om vi åpner opp for oljeproduksjon i Lofoten og Vesterålen. Arbeiderpartiet må ta standpunkt, og de må ta riktig  standpunkt!

 

Moderator oppdaterer: Dagbladet.no melder om taus Solheim ang oljeboring i Nord.